۳۲ شناور سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در اختیار سیل‌زدگان قرار گرفت