وزیر اوقاف سوریه: محروم کردن سوری ها از حج جنایت است