خسارات سیل در گمیشان در استان گلستان از نمایی دیگر!