بخش موبایل سونی با بخش های دوربین و تلویزیون ادغام می شود