مصمم به تکمیل پروژه آبیاری نوین کشاورزی خوزستان هستیم/ از خوشحالی کشاورزان اهوازی با اجرای طرح تأمین آب اراضی کشاورزی خوشحالیم