توقف عرضه گوشت تنظیم بازاری در میادین میوه و تره‌ بار