پلیس دزفول 3 مرد را در حال حمل 10 گوسفند در یک پرشیا دستگیر کرد!