قهرمانی میکس تیم کامپوند و نایب قهرمانی تیم کامپوند مردان در کاپ آسیا