عکس/ بازدید روحانی از مرکز مانیتورینگ سازمان آب خوزستان