هواوی سال ۲۰۱۸ را به عنوان یک سال درخشان و رویایی پشت سر گذاشت