استاندار خراسان شمالی: برآورد اولیه خسارت سیل بیش از ۶۰۰ میلیارد است