دستگاه‎های اجرایی برآورد خسارت سیل را جمع آوری کنند