تنباکو معطر یا خاک اره ؟! / در فردیس تولید و به فروش می رسید