مسئولان راهکارهای ترسیم شده از سوی رهبر معظم انقلاب را سرلوحه کار خود قرار دهند