مدیر باید علاج واقعه قبل از وقوع کند؛ آیا این کار را کرده‌ایم؟