بانک‌ها باید رویه خود را در حمایت از رونق تولید اصلاح کنند