الاخبار: آمریکا با ترسیم مرزهای لبنان زیر نظر سازمان ملل موافقت کرد