سه گردان با تمام تجهیزات برای امدادرسانی و خدمات دهی مردم به صورت آماده باش هستند