آماده باش نیروها برای استمرار توزیع آب و دفع فاضلاب