خسارات سیل بیش از حد تصور است/هنوز به برخی روستاییان آذوقه نرسیده است