دری نجف آبادی: برخورد با حوادث باید پیشگیرانه و حکیمانه باشد