امام جمعه همدان: مرگ بر آمریکا، یک شعار اعتقادی است