مدیریت جهادی نباشد، از هر نعمت الهی برای مردم نکبت به وجود می‌آید