مسئولان استان قزوین برای بارش‌های پیش‌رو بسترسازی کنند