امام جمعه ایلام: حاکمیت مردم بر سرنوشت خود بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است