مسئولان در شراط بحرانی مانند سیل و زلزله دقت عمل بیشتری داشته باشند