پلمب یک رستوران در جاده چالوس / علت این اقدام تعجب آور است