خوش‌بینی کویت درباره نزدیک بودن پایان بحران قطر با کشورهای عربی