چرا دولت از راهکارهای خود برای حل بحران رونمایی نمی‌کند؟