همه جواب‌های ۵ دقیقه‌ای جهانگیری: آن عده نمی‌گذارند، اختیار برکناری منشی ندارم و پولش را جرج بوش می‌دهد!