ترکیه خطاب به اسرائیل: هر که باد بکارد توفان درو می‌کند