ایده دیوانه وار ال جی؛ جای دادن آنتن های 5G داخل نمایشگر گوشی!