GALAX با SSDهای پر سرعت HOF وارد رقابت با حرفه ای ها می شود