ایده دیوانه وار ال جی؛ جای دادن آنتن های ۵G داخل نمایشگر گوشی!