نتانیاهو تصاویرش با اوباما را هم وارد کارزار انتخاباتی خود کرد