بیانیه وزارت امور خارجه به مناسبت روز سرزمین فلسطین