طرح بسیار جالب و متفاوت اوپو برای دوربین سلفی؛ مکانیزم بیرون جهنده اوریب!