تبادل نظر کارشناسان و مقامات کشورهای جهان درباره مبارزه با افراط گرایی و تروریسم