حمام خون در سیرجان / اراذل و اوباش شناسنامه دار به جان هم افتادند