استاندار خوزستان: برای رهاسازی آب از سدها منطقی‌ترین تصمیم را اتخاذ می‌کنیم