سپاه با خودروهای آسیب دیده سیل شیراز چه کار کرد؟ +عکس