نکات جذاب از زندگی ریانا |دستگیری در برلین تا دادن بورسیه دانشگاهی!