عوامل تاثیر گذار بر قیمت فرش ماشینی 6 ، 9 و 12 متری