استخدام رئیس لجستیک با مدرک لیسانس جهت یک شرکت در اصفهان