آیا بازیگر شدن مهدی شریفی بازیکن پرسپولیس حقیقت دارد؟