مزایا و معایب اسپری های تاخیری + روش استفاده اسپری تاخیری