کودکی که نادیده گرفته میشه بعداز مدتی کشف میکنه که اگه دیگران را آزار بده، اونوقت مورد توجه قرار میگیره