اولین بزرگراه برقی آلمان به منظور کاهش مصرف و هزینه سوخت افتتاح شد!