ماجرایی که باعث حذف شهره سلطانی از «جشن رمضان» شد!