کارت گرافیک های Manli GeForce RTX 2080/Ti Gallardo معرفی شدند